Kuidas saada selgust korteriühistu varalistes küsimustes?

Kevadeti, korteriühistute üldkoosolekute perioodil, saab audiitorbüroo e-kirju ja telefonikõnesid küsimustega: „ Kas saate kohe tulla ja teha meile siin ühe auditi aga ärge palun sellest kellelegi rääkige“.

Kirjutajateks-helistajateks on üldjuhul korteriühistu liikmed, juhatuse liikmed või just ametisse valitud juhatuse liikmed.

Põhjus, miks kontakti võetakse, on lihtne – see on inimlik mure, et ühistus ehk helistaja kodus, ei näi asjad korras olevat ja keegi juhatusest ei vaevu selgitama, mis seisus ühistu majandamine tegelikult on.

Korteriühistu liige ei saa ainuisikuliselt võtta ühistule kohustusi ega tellida audiitorteenust (ühistu juhatusele teadmata). Audiitori määramine või ühistuvälise revisjoni tellimine on korteriühistu üldkoosoleku pädevuses. Üldkoosolek, mis kinnitab korteriühistu põhikirja, võib seal sätestada raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli kohustuse või kokkuleppel audiitorühinguga määrata audiitorühingu ühistu revidendi kohustusi täitma. Samuti saab seaduses või ühistu põhikirjas sätestatud korras üldkoosoleku päevakorda võtta punkti audiitorkontrolli või revisjoni tellimisest koos vajaliku kulu ettenägemisega.

Oma küsimustele vastuste ja selgituste saamiseks tuleb ühistu liikmel esmalt pöörduda korteriühistu juhatuse või revidendi poole.

Kui mingil põhjusel korteriühistu liikmetel ja korteriühistu revidendil (kui see on valitud) ikkagi tekivad eriarvamused ühistu majandustegevuse suhtes, siis ühistu üldkoosolek võib otsustada, et tellitakse ühistuväline revisjon ja määratletakse ära revisjoni ulatus, milleks võib näiteks olla:

- remondifondi arvestuse kontrollimine, sh arvutuskäigu korrektsus, kulutuste  vastavus majanduskavale ning üldkoosoleku otsustele, kulutuste algdokumentide kontrollimine;

- teostatud perioodi tulude ja kulude arvestuse korrektsuse kontrollimine, sh vastavus majanduskavale, üldkoosoleku ja juhatuse otsustele;

-  pangakonto liikumiste vastavuse kontrollimine algdokumentidele;

-  ühistu liikmetele väljastatud arvete vastavuse kontroll üldkoosoleku otsustele (tariifide rakendamise õigsuse kontroll);

-  nõuete kajastamise korrektsus ning aegunud nõuete ülevaatus;

-  muud protseduurid, mida tellija peab vajalikuks.

Ühistuvälise revisjoni kaudu saavad korteriühistu liikmed erapooletu hinnangu korteriühistut puudutavate varaliste küsimuste kohta, mis võimaldab teha järeldusi nende asjaolude kohta, mille kontrollimiseks revisjon määrati.

Ühistuväline revisjon eeldab andmete kogumist ja analüüsimist - nii nagu ka erikontrolli puhul (Äriseadustiku §-d 191 ja 330) ei ole see ainult dokumentidega tutvumine. Revisjon peab olema sisuline, mille tulemusena ei teostata ainult ülevaadet ühistu tehingutest ja toimingutest vaid ka kontrollitakse ja analüüsitakse tehingute ja toimingute sisu ning nende vastavust seadustele ja üldkoosoleku otsustele.

Majandusaasta aruande audiitorkontrolli või ülevaatust üldjuhul korteriühistutel ei ole mõistlik tellida, sest need teenused teostatakse vastavalt Rahvusvahelistele Auditeerimise või Ülevaatamise Standarditele, mis on mahukad ja korteriühistule ilmselt liiga kulukad protseduurid ning audiitorkontrolli tulemus ei pruugi anda vastuseid ühistu liikmeid huvitavatele küsimustele.

Audiitorkontrolli või ühistuvälist revisjoni ei teosta audiitorühing korteriühistutele tasuta. Läbiviidava revisjoni maksumus sõltub eelkõige revisjoni ulatusest, tähtajast ning korteriühistu juhatuse koostöötahtest. Läbirääkimisi revisjoni hinnapakkumuse üle tasub korteriühistutel pidada audiitorühinguga küll ja juba seetõttu, et protsessi käigus selginevad tegelikud vajadused ühistuvälisele revisjonile – näiteks esmalt planeeritud revisjon võib asenduda konsultatsiooniga mõnes üksikküsimuses.


Ruut & Partnerid Audiitorbüroo OÜ

Eelmine
Erikontroll - kontroll juhtorganite tegevuse üle
Järgmine
Et 2018. aasta pakendiaruande koostamine läheks ladusalt