Tulenevalt audiitortegevuse seadusest (§92) on aastaaruande ülevaatus kohustuslik osaühingule ja vähem kui kolme aktsionäriga aktsiaseltsile, kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajad ületavad alljärgnevaid:

 Näitaja2 näitajat üle1 näitaja üle 
 (Müügi)tulu1,6 mil EUR4,8 mil EUR 
 Varade maht0,8 mil EUR2,4 mil EUR 
  Töötajate arv 24 72 


Kohustusliku ülevaatuse võib alati asendada audiitorkontrolliga.

Lisaks on raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kohustuslik sihtasutusele, mille raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:
1) müügitulu või tulu 15 000 eurot;
2) varad bilansipäeva seisuga kokku 15 000 eurot.

Ülevaatuse teenuse kasuks võib äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus otsustada ka siis, kui selleks seadusest otseselt kohustust ei teki.

Ülevaatuse teenuse sisu

Ülevaatus pakub auditiga võrreldes väiksemat kindlustunnet ehk piiratud kindlust. Ülevaatuse eesmärgiks on veenduda, et puuduvad asjaolud, mis viitaksid, et majandusaasta aruandes esinevad olulised vead.

Vandeaudiitor viib ülevaatust läbi vastavalt rahvusvahelisele ülevaatamise teenuse standardile.  

Ülevaatuse teostamise tulemusena valmib vandeaudiitori aruanne, mis esitab aktsionäridele, osanikele või muule asjakohasele juhtorganile kokkuvõtte äriühingu raamatupidamise aastaruande kohta.
Ülevaatuse käigus teostame eelkõige järelpäringuid ja analüütilisi protseduure, et saada piisav ja asjakohane tõendusmaterjal, mille põhjal kujundada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kui terviku kohta.

Teenuse osutamise aeg

Ülevaatuse läbiviimiseks lepivad audiitorühing ning klient kokku töövõtu läbiviimise ajagraafiku – mida varem seda ajalises mõttes tehakse, seda tõenäolisem on leida sobiv ajastus kliendile ja audiitorile. Kuna ülevaatuse protseduuride maht on väiksem kui auditi puhul, siis üldjuhul on ülevaatuse teenus ka väiksema maksumusega kui audit.

  
  

 Tagasi audiitorteenuse juurde