Tulenevalt Audiitortegevuse seadusest (§91) on aastaaruande audit kohustuslik aktsiaseltsile, kellel on rohkem kui 2 aktsionäri ja osaühingule, kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud näitajad ületavad alljärgnevaid:

  Näitaja2 näitajat üle1 näitaja üle 
  (Müügi)tulu4 mil EUR12 mil EUR 
  Varade maht2 mil EUR6 mil EUR 
  Töötajate arv50180 

Lisaks on audiitorkontroll kohustuslik:

  • kohaliku omavalitsuse üksusele ja avalik-õiguslikule juriidilisele isikule;
  • riigieelarvest eraldist saavale erakonnale;
  • Audiitortegevuse seaduses § 91 lg 4 / § 92 lg 2 toodud sihtasutusele;
  • äriühingule, milles riigil on otsustusõigus ning
  • äriühingule või organisatsioonile, mille põhikirjas on audiitorkontroll sätestatud.

Audiitorkontrolli valiku kasuks võib äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus otsustada ka siis, kui selleks seadusest otseselt kohustust ei teki. 

Teenuse sisu

Auditi viib audiitorühing läbi audiitortegevuse seaduse §50 tähenduses, mida osutatakse kooskõlas audiitortegevuse seadusega ning rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti).

Auditi läbiviimise tulemusena esitab audiitorühing aktsionäridele, osanikele või muule asjakohasele juhtorganile sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlust väljendava aruande selle kohta, kas raamatupidamisaruanded kajastavad olulises osas õigesti ettevõtte finantsseisundit ja aruandeperioodi tegevuse tulemust kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga või Rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Komisjoni poolt.

Teenuse osutamise aeg

Auditeerimise läbiviimiseks lepivad audiitorühing ning klient kokku auditi läbiviimise ajagraafiku – mida varem seda ajalises mõttes tehakse, seda tõenäolisem on leida sobiv ajastus kliendile ja audiitorile. Auditi läbiviimseks kuluv aeg sõltub tavaliselt kliendi suurusest, tema tehingute keerukusest ning sellest, kui põhjalikult on klient auditiks valmistunud.

Kontserni auditi läbiviimisel tuleb arvestada pikema ajagraafikuga, selleks, et kõigepealt teostada vajalikud protseduurid tütarettevõtete osas ning viimasena konsolideerimise protsessi ning konsolideeritud aruande osas.


 Tagasi audiitorteenuse juurde