Pakendiandmete audiitorkontrolli nõue tuleneb pakendiseadusest ning on kohustuslik pakendiettevõtjale, kes laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui kakskümmend (20) tonni aastas.

Pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolli eesmärk on anda vandeaudiitori hinnang kalendriaasta jooksul pakendiregistrisse esitatud andmete õigsuse ning finantsjuhtimise kohta pakendiseaduse tähenduses. Finantsjuhtimise kontrolli eesmärgiks on anda hinnang, kas pakendiettevõtjal on olemas pakendiseaduses sätestatud kohustuste täitmiseks piisavalt rahalisi vahendeid.

Pakendiettevõtja, kelle pakendiaruande audiitorkontrolli aruande kokkuvõte on koostatud nii pakendiaruandes esitatud andmete õigsuse kui pakendiseaduses sätestatud kohustuste rahastamiseks piisavate rahaliste vahendite olemasolu kohta, st arvestades alates 15.05.2021 kehtima hakanud pakendiseaduse muudetud nõudeid, on vabastatud kolmel järgneval kalendriaastal audiitorkontrolli korraldamisest juhul, kui kontrollitud aruandeperioodi kohta esitatakse modifitseerimata vandeaudiitori aruanne. Modifitseerimata vandeaudiitori aruanne tähendab, et selles ei esine märkusi, see ei ole vastupidine või selles ei loobuta kokkuvõtte tegemisest.

Audiitorkontrolli saab teostada üksnes vandeaudiitor audiitortegevuse seaduse tähenduses. Pakendiaruande audiitorkontrolli viib vandeaudiitor läbi piiratud kindlustandva töövõtuna audiitortegevuse seaduse tähenduses.

Audiitorkontrolli tulemusena esitab audiitorühing ettevõtte juhatusele sõltumatu vandeaudiitori piiratud kindlust väljendava aruande selle kohta, kas:

-        vandeaudiitorile ei ole teatavaks saanud midagi, mis sunniks uskuma, et pakendiettevõtja ei        oma piisavalt rahalisi vahendeid turule lastud pakendatud kauba pakendi ja pakenditest tekkinud jäätmete käitlemiseks pakendiaruande kuupäevale järgneva 12 kuu jooksul ning

-        vandeaudiitorile ei ole teatavaks saanud midagi, mis sunniks uskuma, et pakendiettevõtja poolt pakendiregistrile esitatud pakendiaruanne ei kajasta kõigis olulistes osades õigesti tema andmeid pakendimaterjali liikide kaupa korduskasutuspakendi massi, turule lastud kauba pakendi massi ja andmeid pakendijäätmete taaskasutamise kohta.

Juhatus esitab kontrollitud andmed koos audiitori aruandega taaskasutusorganisatsioonile. Kui pakendiettevõtjal vastavat lepingut taaskasutusorganisatsiooniga ei ole sõlmitud, siis esitab juhatus aruande Pakendiregisitrile.
 


Tagasi audiitorteenuse juurde